Начин бодовања

Начин бодовања пријемног испита

Пријемни испит за упис у први разред Математичке гимназије се састоји од полагања теста из математике.

Тест се састоји из 12 задатака. Сваки задатак вреди 20 поена. На пријемном испиту ученик може максимално да освоји 240 поена. Кандидат за упис у Математичку гимназију положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике.

Време за рад је 120 минута.


Начин бодовања завршног испита

Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и на комбинованом тесту из природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија).

На основу успеха на завршном испиту ученик може да освоји највише 40 бодова, односно:


Начин бодовања општег успеха

Општи успех од VI до VIII разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успеси остварени на крају VI, VII и VIII разреда заокругле на две децимале, саберу и збир помножи бројем четири (4).

На основу општег успеха ученик може да оствари највише 60 бодова.


Начин бодовања такмичења

За упис у први разред Математичке гимназије бодује се награда на Државном такмичењу из математике у VIII разреду у организацији Друштва математичара Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, тако што се ученику који је освојио: