Правила о одржавању пријемног испита

 1. Испит је писмени и траје 2 (два) сата ефективно.
 2. На испит треба понети ђачку књижицу (у којој се налази фотографија и која је оверена од стране основне школе), потврду о пријави за полагање пријемног испита у МГ на којој се налази идентификациони број (ИД) и прибор за писање (графитна оловка, гумица и хемијска оловка која пише плавом бојом и која не може да се брише).
 3. Није дозвољено уношење мобилних телефона и било каквих других помагала (дигитрон, шестар, лењир и сл).
 4. Текст задатака, свеску за израду задатака, велику и малу коверту ученик добија од дежурног наставника. Ученик добија и две идентификационе картице са печатом школе које треба да попуне пре почетка испита. Једну картицу ученици стављају у мали коверат и стављају га у велики коверат. Велики коверат остаје на клупи код ученика до краја испита. Ученици не треба да своје податке пишу на тесту или ковертама већ само да попуне идентификационе картице (име, име и презиме родитеља/старатеља, идентификациони број, шифру Министарства просвете, назив своје основне школе и место где се она налази).
 5. Пре почетка испита дежурни наставник ће проверити идентитет ученика као и податке које је ученик уписао на образац за одговоре.
 6. Сва упутства око попуњавања личних података на пријемном испиту објасниће дежурни наставник.
 7. Ученик решава задатак у свесци коју добије. На основу добијеног решења и понуђених одговора, ученик заокружује један одговор хемијском оловком у свесци са текстовима задатака под бројем који одговара броју тог задатка.
 8. У свесци са текстовима задатака НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО било какво БРИСАЊЕ или ИСПРАВЉАЊЕ већ заокружених одговора.
 9. Од тренутка поделе задатака није дозвољен било какав разговор између ученика.
 10. Сва неопходна објашњења биће саопштавана благовремено.
 11. Када ученик сматра да је завршио са испитом, позива дежурног наставника дизањем руке. Дежурни наставник узима коверат са одговорима. Вежбанку ученик носи кући.
 12. Идентификациону картицу треба пажљиво сачувати, јер је она доказ да сте предали задатак!
 13. Обавештења о почетку испита, протеклом времену, времену када може да се отпочне са напуштањем испита и времену када више не може да се напушта сала, саопштаваћа се благовремено.
 14. Ученици не смеју да напуштају просторију у којој се полаже испит првих 45 минута од почетка испита, као ни последњих 15 минута.

НЕПОШТОВАЊЕ НЕКОГ ОД НАВЕДЕНИХ ПРАВИЛА ПОВЛАЧИ ЗА СОБОМ ДИСКВАЛИФИКАЦИЈУ УЧЕНИКА.