Правила о одржавању пријемног испита

 1. Испит је писмени и траје 2 (два) сата ефективно.
 2. На испит треба понети ђачку књижицу (у којој се налази фотографија и која је оверена од стране основне школе), потврду о пријави за полагање пријемног испита у МГ на којој се налази идентификациони број (ИД) и прибор за писање (графитна оловка, гумица и хемијска оловка која пише плавом бојом и која не може да се брише).  
 3. Није дозвољено уношење мобилних телефона и било каквих других помагала (дигитрон, шестар, лењир и сл).
 4. Текст задатака, свеску за израду задатака и образац за одговоре ученик добија од дежурног наставника.
 5. Пре почетка испита дежурни наставник ће проверити идентитет ученика као и податке које је ученик уписао на образац за одговоре.
 6. Сва упутства око попуњавања личних података на пријемном испиту објасниће дежурни наставник.
 7. После деобе задатака ученик уписује на  предвиђено место на обрасцу за одговоре шифру задатка која је написана на тексту задатка.
 8. Ученик решава задатак у свесци коју добије. На основу добијеног решења и понуђених одговора, ученик заокружује један одговор хемијском оловком у обрасцу за одговоре под бројем који одговара броју тог задатка.
 9. Упозоравају се ученици да обрасце за одговоре попуњавају врло пажљиво. На обрасцу за одговоре НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО било какво БРИСАЊЕ или ИСПРАВЉАЊЕ већ заокружених одговора.
 10. Од тренутка поделе задатака није дозвољен било какав разговор између ученика.
 11. Сва неопходна објашњења биће саопштавана благовремено.
 12. Када ученик сматра да је завршио са испитом, позива дежурног наставника дизањем руке. Дежурни наставник узима образац за одговоре од ученика и потписује потврду о пријави. Потписану потврду о пријави, текст задатка и свеску ученик носи са собом.
 13. Потписану потврду о пријави треба пажљиво сачувати, јер је она доказ да сте предали задатак!
 14. Обавештења о почетку испита, протеклом времену, времену када може да се отпочне са напуштањем испита и времену када више не може да се напушта сала, саопштаваћа се благовремено.

НЕПОШТОВАЊЕ НЕКОГ ОД НАВЕДЕНИХ ПРАВИЛА ПОВЛАЧИ ЗА СОБОМ ДИСКВАЛИФИКАЦИЈУ УЧЕНИКА.